Facebook UEA

Jen la plej lastaj 10 informoj de la Universala Esperanto Asocio  (UEA) en Facebook  (Adreso).

En Facebook estas listo de eventoj en la centra oficejo de UEA en Rotterdam.

12 hours ago

Universala Esperanto-Asocio

www.facebook.com/tejoesperanto/videos/208235046750018/

TEJO - Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
Feliĉan Zamenhofan Tagon! 💚
Homoj el la tuta mondo sendis videojn al ni por rakonti kial #Esperanto estas mojosa.
Kunhavigu la filmeton kun viaj amikoj kaj parolu al ili pri Esperanto!
Ni vere fieras pri la vigleco kaj diverseco de nia movado.
#EsperantoEstasMojosa #ZamenhofaTago
... See MoreSee Less

View on Facebook

Hodiaŭ, Zamenhof-Tage, la abonantoj jam povas elŝuti la januaran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: revuoesperanto.org/numero_januara_2019 ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Universala Esperanto-Asocio

Por inspiri entuziasmon al la esperantistoj en la Zamenhof-tago, jen filmo de UEA (farita de Rogener Pavinski) pri la 103-a UK en Lisbono.

vimeo.com/306487513This is "103-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO - LISBONO 2018" by Universala Esperanto-Asocio on Vimeo, the home for high quality videos and the people…
... See MoreSee Less

View on Facebook

UEA ALVOKAS AL SUBTENO "PARTOPRENU UK-ON": #lahtio2019

Pere de Fondaĵo "Partoprenu UK-on" UEA havas la eblon subteni la aliĝkotizon de kelkaj kongresanoj dum la Universala Kongreso en Lahtio, en kelkaj kazoj ankaŭ la manĝo- kaj loĝado-kostojn, preferinde en la plej malaltaj kategorioj, kaj en esceptaj kazoj la vojaĝkostojn. Homoj el iu ajn lando, kiuj bezonas tian helpon, povas kandidatiĝi.

Kondiĉoj:

1) Vi estas individua membro de UEA/TEJO en 2018 kaj en 2019;
2) Vi pretas ricevi kaj realigi kongresrilatajn taskojn antaŭ, dum kaj post la UK;
3) Vi plenigas la jenan formularon ĝis la 20-a de januaro 2019: goo.gl/2fo8Ug.

En pasintaj UK-oj la subtenitoj helpis ĉefe pri fotado, filmado, helpoj en prelegejoj kaj en la Libroservo de UEA, sed la taskoj povas esti tre variaj. En la formularo vi havas la eblon prezenti por kiu(j) tasko(j) vi pli emas helpi.

UEA dankas al ĉiuj pro la intereso pri tiu subteneblo kaj varme invitas donacemulojn al kontribuo al Fondaĵo "Partoprenu UK-on", kiu helpas diversigi kaj demokratiigi nian plej gravan kongreson. Manierojn mondonaci al tiu celo vi trovas ĉe:

uea.org/alighoj/donacoj

Krome UEA profitas la okazon por memorigi, ke favorpreza aliĝperiodo al la UK daŭros ĝis la 31-a de decembro 2018. Se vi ankoraŭ ne aliĝis, ne mistrafu la okazon facile kaj naturamike aliĝi per nia reta aliĝilo kaj helpi disvastigi tiun informon:

uea.org/alighoj/uk_alighilo

UEA, nome de la monda esperantistaro, kore dankas la solidaron kaj malavaron de la donacintoj al la Fondaĵo "Partoprenu UK-on".

Aperis kiel Gazetara Komuniko: uea.org/gk/771a1

Pri la UK: www.esperanto.fi/uk2019
... See MoreSee Less

View on Facebook

Okaze de la Tago de Homaj Rajtoj, la 10-a de decembro 2018, kaj festado de la 70-a datreveno de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, akceptita je tiu dato en la jaro 1948, Universala Esperanto-Asocio samtempe gratulas al Unuiĝintaj Nacioj pro ties konstanta, persista kaj longdaŭra defendo de la homaj rajtoj tra la mondo, kaj atentigas ke, pli ol iam ajn antaŭe, la popoloj de la mondo bezonas la Deklaracion kaj la principojn kiujn ĝi entenas.

Ĉie la homaro frontas diskriminacion (interalie diskriminacion surbaze de la lingvo), uzadon de perforto anstataŭ paca dialogo, kaj forgesemon antaŭ la lecionoj de la historio.

La Universala Esperanto-Asocio (UEA) deklaras sian solidarecon kun la principoj de homaj rajtoj kaj kun Unuiĝintaj Nacioj en ties strebado realigi tiujn principojn.

Fondita en 1908, UEA – la ĉefa monda asocio por la uzado kaj disvastigo de la internacia lingvo Esperanto – dekomence laboris por la ideoj de homa egaleco kaj tutmonda interkompreniĝo.

Kvardek jarojn poste, jam antaŭ la akcepto de la Deklaracio fare de Unuiĝintaj Nacioj, la Asocio enskribis respekton al la homaj rajtoj en sia Statuto kiel esencan kondiĉon por sia agado. Nuntempe ĝi aktivas por dissemi informojn pri homaj rajtoj en pli ol 120 landoj.
Homrajta Tago proksime koincidas kun alia ĉiujara festo – tiu de la naskiĝo de d-ro Ludoviko Zamenhof, la iniciatinto de Esperanto, kiu dediĉis sian vivon al la interfratiĝo de la homaro kaj kies naskiĝtagon oni festas la 15-an de decembro. “Absoluta justeco, egaleco kaj frateco inter la popoloj en la praktiko estas plene ebla,” Zamenhof asertis en 1905.
“Ĉiu lando,” li deklaris en 1906, “apartenas ne al tiu aŭ alia gento, sed plene egalrajte al ĉiuj ĝiaj loĝantoj,” kaj “en sia familia vivo ĉiu homo havas plenan, naturan kaj nedisputeblan rajton, paroli kian lingvon aŭ dialekton li volas kaj konfesi kian religion li volas” – sed tion fari en harmonio kun tiuj kiuj praktikas alian lingvon aŭ alian religion. Pro tio li rekomendis Esperanton kiel internacian lingvon por la tuta homaro.
Hodiaŭ UEA substrekas la kongruon inter la klopodoj de Zamenhof kaj la streboj por plene universaligi la homajn rajtojn. La Asocio invitas ĉiujn defendantojn de la homaj rajtoj konsciiĝi pri la graveco de lingvaj rajtoj kaj lingva egaleco en la laboro por atingi pli justan kaj pacan mondon kaj konfirmas sian plenan subtenon de la idealoj de la Universala Deklaracio.

Dissendita kiel Gazetara Komuniko (N-ro 770
2018-12-10) kaj, kune kun anglalingva versio, al la oficejoj de Unuiĝintaj Nacioj.

------

Elŝutu kaj legu la lastan numeron de la UNESKO-Kuriero en Esperanto, kies ĉeftemo estas Homaj Rajtoj: en.unesco.org/sites/default/files/cou_4_18_eo.pdf

Relegu la Gazetaran Komunikon kiun UEA dissendis pri la hodiaŭa datreveno, lige al la alproksimiĝanta Zamenhof-Tago: uea.org/gk/768a1

Kaj ne forgesu ke la Esperanta versio de la Deklaracio legeblas, aŭskulteblas kaj elŝuteblas ĉe: www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=1115
... See MoreSee Less

View on Facebook

Partoprenu Belartajn Konkursojn de UEA en 2019 -
revuoesperanto.org/belartaj-konkursoj
... See MoreSee Less

View on Facebook

La afiŝo de la 104-a UK en Lahtio, Finnlando jam estas elŝutebla el la UK-retejo. La afiŝo respegulas la kongresan temon "Vivanta Naturo, floranta kulturo".

La ligilo al la afiŝo: uea.org/pdf/uk2019/Lahtio_afisho.pdf

Por aliĝi al la 104-a UK: uea.org/kongresoj/alighilo
... See MoreSee Less

View on Facebook

Saluton! Kara esperantisto, la libroservo de UEA, kadre de la tradicia decembra iniciato "Libro de la Monato", proponas por vi...

Specialan oferton!

Dum la tuta decembro aĉetu la pli ol 300-paĝan libron "La Zamenhofa Esperanto" kun triona rabato - sendepende de kvanto! Temas pri favorega prezo!

katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=3441

"La Zamenhofa Esperanto", subtitolita "Simpozio pri -ata/-ita", estas vasta 338-paĝa kolekto de tekstoj pri la signifo de la verbaj participoj en Esperanto. Elstaras en la libro studoj kaj eseoj de H. A. de Hoog, D. B. Gregor, K. Kalocsay, S. La Colla, I. Lapenna, T. Nakamura, T. Pumpr, J. Régulo, R. Schwartz, E. Sonnenfeld kaj G. Waringhien.

Kiel uverturas en recenzo de la fama kataluna lingvisto Delfí Dalmau:

"...Ĉiuj Esperantistoj, kiuj ŝatas bone uzi la participojn en nia lingvo, vere ĝuos legante la precizigajn studojn, eseojn, de niaj eminentaj Esperantologoj pri la Esperanta konjugacio, kaj miros ke Zamenhof tiel trafe solvis plej subtilajn problemojn de la lingvistiko".

Ne mistrafu tiun okazon! Aliru nian libroservon kaj ekhavu tuj vian ekzempleron:

katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=3441

Ni deziras al vi bonan kleriĝon!
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Universala Esperanto-Asocio

Opinio de Jérémie Sabiyumva: Nova kotiza sistemo de UEA – pli justa
revuoesperanto.org/opinio_kotizoj
... See MoreSee Less

View on Facebook