(Deutsch) Jahreshauptversammlung ELBB 30.09.2023, Kiezspinne

Ĉi tiu artikolo ne legeblas en Esperanto.

Posted in Kiezspinne | Tagged | Comments Off on (Deutsch) Jahreshauptversammlung ELBB 30.09.2023, Kiezspinne

Lunde ĉe Viktoriaparko – oktobro 2023 – Tria dulingva Berlin-urbogvidilo en preparo

Esperanto-kulturvespero en Esperanto-butiko, Katzbachstraße 25 (Kreuzberg). Trafikiloj: U6, Buslinio 248 – Platz der Luftbrücke, Buslinioj M43 kaj 140 – Dudenstraße/Katzbachstraße.

9-a de oktobro 2023, 19h30

„Tria dulingva Berlin-urbogvidilo en preparo“

La tria volumo de la dulingvaj urbogvidiloj en germana kaj Esperanto kun la titolo „De Aleksandra Placo al Marx-Engels-Forumo“ nun estas en preparo. Pri la stato de la preparoj informas la aŭtoro Fritz Wollenberg.

 

Prepar

Posted in Stadtführer, Vortrag, Montags am Viktoriapark | Tagged , , | Comments Off on Lunde ĉe Viktoriaparko – oktobro 2023 – Tria dulingva Berlin-urbogvidilo en preparo

1a de septembro : Tago de paco

Por la paco- Für den Frieden –

Mierendorffplatz 19 / Ecke Lise-Meitner-Straße 6 19589 Berlin – mapo

Vendredo, 01.09.2023 –  14:00 h

Mesaĝo de Universala Esperanto Asocio okaze de la Internacia Tago de Paco 2022

La unua de septembro estas Tago de Paco.

En multaj lokoj tutmonde okazos manifestacio. Jen la alvokoj por la manifestacio en Berlino.

La fondo de la Esperanto-Grupo en Berlin okazis 1903 kun subteno de la Gemana Pac-Asocio (Deutsche Friedensgesellschaft)

Posted in Weltfriedenstag, Ausflug, Berlin, Lietzensee | Tagged | Comments Off on 1a de septembro : Tago de paco

1923 en Berlino

Festvespero de Esperanto Gruparo Berlin okaze de la 20 jara datreveno de la fondiĝo.

Hildegard Nickel en Esperanto Triumfota N-o 169, 9.12.1923

En la plej maloportuna tempo, en kiu en Germanuĵo la intereso por idealaj aferoj estas repuŝata, nun estas la 20 jara datreveno de la fondiĝo de la Esperanto gruparo Berlin. Oni ne povis aranĝi brilan jubilean vesperon, sed nur modeston sed indan memorfesteton kaj samtempe propagandvesperon, Ĝi okaziĝis la 17 an de novembro 1923 en la salonego de la Werner—Siemens—Realgymnasium Berlin-Schöneberg. Ĉeestis ĉ. 150 personoj, inter ili ankaŭ multai malnovaj.Esperantistoj. krom

tio reprezentano de la ministerio de la internaj ateroj, reg. kons. Dr. Becker, anstaŭante ŝtatan sekretarion Schulz, kai diversaj reprezentantoj de berlinaj ĝazetoj kaj unuiĝoj.

La prezidanto Direktoro Glück salutis la ĉestantojn kai transdonis ln bondezirojn de Esperantistoj el plej diversai landoi. Pluraj el ili per dankindaj subvencioj ebligis la festaranĝon.

F-ino Nickel faris. mallongan paroladon pri la temo: 20 jaroi de Esperanto en Berlin skizante en ĝi la kreskadon de la grupo sub la regado de la diversaj prezidantoj: Prof. Schmidt, Patentadvokato Schiff kat Direktoro Glück.

Poste Dr. Winsch en bonega propagand-parolado interese pritraktis Esperanton kaj la unuan tempon de la vidpunkto de reformisto.

S-oj Kirschke kaj Blankenheim bonege deklamis Esperantajn tradukojn kai originalaĵoin, inter ili de Baghy.

La plej interesa parto de la vespero estis la mallongaj raportoi de la ĉeestantai fondintoi kai longjaraj kuntaborantoj de la ĝrupo Berlin. Profesoro Schmidt. Potsdam, bedaŭrinde ne povis ĉeesti, sed Direktoro Gliick laŭtlegis lian salutleteron, kiu estas grava konfeso de sciencisto por Esperanto.S-o Jules Borel, frato de la fondinto. En brila kaĵ serĉa maniero parolis pri la tempo antaŭ 20 jaroj kaj nun.

S-o sekreta konsilisto Wetekamp donis klarigojn pri Esperanto de l’ vidpunkto de lernejestro; Krome parolis patenadvokato Schiff kaj s-o Markau.

Post la 10 h estis fermata la oficiala parto kaj membroj kaj gastoj ĉeestis en senĝena kunveno en apuda kafejo ĝis la noktomezo.

Hildegard-Nickel

Senfadena- Esperantoparolado de la Stacio de New Castle o/Tyne  Okaze de la naskiĝtago de nia majstro Zamenhof, la 15-an de decembro la Esperanto

Societo de New Castle o/Tyne aranĝos senfadenan paroladon pri Esperanto en angla kaj Esperanta lingvoj de la stacio de la Brita Senfadena Telefon-Kompanio en New Castle (5 NO. 400 metroj). Parolos s-o A. R. Fairbairn ĉirkaŭ la 7,15 h. ptm. (19,15 horo).

Oni petas ĉiujn samideanain en- kai eksterlandajn, kiuj aŭskultos la paroladon, tuj informi pri tio per poŝtkarto s-on E. Lynch -Odhams , Station Director, British Broadcasting C o , 24, Eldon Square, New Castle o/Tyne.

Newcastle Radiostacio. 

La Novkastela Esperanto-Societo aranĝis 
kun la Stacio-Direktoro de la Brita Senfadena 
Telefonio Ko. ĉe Newcastle/Tyne por parolado 
pri Esperanto, angle kaj Esperanto, je 
Zamenhofa Tago, la 15an de Decembro. 
S-ro A. R. Fairbairn parolos ĉirkaŭ la 19a 15 
(7a 15 p t.m.). 

Oni petas ke ĉiu, kiu aŭdas la parolon, tuj 
skribu al S-ro E. Lynch-Odhams, Station 
Director, British Broadcasting Co., 24 Eldon 
Square, Newcastle-on-Tyne, Anglujo. 

 

 

Gruppoj en Berlino

El “Oficiala jarlibro” von UEA

 

 

Festvespero de Esperanto Gruparo Berlin okaze de la 20 jara datreveno de la fondiĝo.

Hildegard Nickel en Esperanto Triumfota N-o 169, 9.12.1923

En la plej maloportuna tempo, en kiu en Germanujo la intereso por idealaj aferoj estas repuŝata, nun esias la 20 iara datreveno de la fondiĝo de la Esperanto gruparo Berlin. Oni ne povis aranĝi brilan jubilean vesperon, sed nur modestan sed indan memorfesteton kaj samtempe propagandvesperon. — Ĝi okaziĝis la 17 an de novembro 1923 en la salonego de la Werner-Siemens-Realgymnasium Berlin Schöneberg. ĉeestis ĉ. 150 personoj inter ili ankaŭ multaj malnovaj Esperantistoj, krom tio reprezentanto de Misterio de la internaj aferoi, reg. kons. Dr. Becker, anstaŭante ŝtatan sekretarion Schulz, kaj diversaj reprezentantaj de berlinaj gazetoj kaj unuiĝoj. — La prezidanto Direktoro Glück salutis la ĉeestantojn kaj transdonis la bondezirojn de Esperantistoj el plej diversai landoj. Pluraj el ili per dankindaj subvencioj ebligis la festaranĝon.

F-ino Nickel faris mallonn paroladon pri la temo: 20 jaroj de Esperanto en Berlin skizante en ĝi la kreskadon de la grupo sub la regado de la diversai prezidantoj: Prof. Schmidt, Patentadvokato Schiff kaj Direktoro Glück.— Poste Dr. Winsch en bonega propagand-parolado interese pritraktis Esperanton kaj la unuan tempon de la vidpunkto de reformisto.

S-oj Kirschke kaj Blankenheim bonege deklamis Esperantajn tradukojn kaj originalaĵojn, inter ili de Baghy.

La plej interesa parto de la vespero estis la malongaj raportoj de la ĉeestantaj fondintoj kaj longjaraj kunlaborantoj de la grupo Berlin. Profesoro Schmidt, Potsdam, bedaŭrinde ne povis ĉeesti, sed Direktoro Glück laŭtlegis lian salutleteron, kiu estas grava konfeso de sciencisto por Esperanto. — S-o Jules Borel, frato de la fondinto, en brila kaj ŝerĉa maniero parolis pri la tempo antaŭ 20 jaroj kaj nun S-o sekreta konsilisto Wetekamp donis klarigojn pri Esperanto de l’ vidpunkto de lernejestro. Krome parolis patentadvokato Schiff kaj s-o Markau. Post la 10a. estis fermata la oflciala parto kaj membroi kaj gastoj ĉeestis en senĝena kunveno en apuda kafeio. Ĝis noktomezo.

La aliro al la nova komunikilo, kiu poste ricevis la nomon “radio” okazis dum Zamenhof-tago

Scnfadena- Esperantoparolado de la Stacio de New Castle o/Tyne  Okaze de la naskiĝtago de nia majstro Zamenhof, la 15-an de decembro la Esperanto

Societo de New Castle o/Tyne aranĝos senfadenan paroladon pri Esperanto en angla kaj Esperanta lingvoj de la stacio de la Brita Senfadena Telefon-Kompanio en New Castle (5 NO. 400 metroj). Parolos s-o A. R. Fairbairn ĉirkaŭ la 7,15 h. ptm. (19,15 horo).

Oni petas ĉiujn samideanain en- kai eksterlandajn, kiuj aŭskultos la paroladon, tuj informi pri tio per poŝtkarto s-on E. Lynch -Odhams , Station Director, British Broadcasting C o , 24, Eldon Square, New Castle o/Tyne.

Esperanto Societo de New Castle Geo Shepherd, Hon. Sekr

 

 

Gruppoj en Berlino

El “Oficiala jarlibro” von UEA

 

 

Posted in Universala Kongreso | Comments Off on 1923 en Berlino

Flatauer, la kometo

Ĉi tiu artikolo ne legeblas en Esperanto.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Comments Off on Flatauer, la kometo

Kongreso en Brunsvigo, Berlinanoj en kastelo

Pentekoste 2023 okazis la Germana Esperanto-Kongreso en Braunschweig (Brunsvigo), kiu estis celebrita kiel la 100-a ekde 1906 kiel iom datreveno. Krom la junulargastejo, kie povis loĝi multaj partoprenantoj kaj kie okazis parto de la programo, estis uzataj ankaŭ aliaj lokoj en la urbocentro. Por la festa malfermo la “Malnova Urbodomo”, por la ĝenerala kunveno kaj la kultura programo la “Forum Medienhaus” de FUNKE Medien Niedersachsen GmbH kaj la muzeo en la kastelo, kie oni memoris, ke en Braunschweig la suvereno mem invitis la eliton de la duklando al prelego pri Esperanto, en kiu li mem partoprenis kun sia edzino ĝis la fino.

Raporto de Ulrich Brandenburg (Berlinano), kiu ne plu rajtis kandidatiĝi, aperas en la novaĵretejo La Ondo de Esperanto kun kelkaj fotoj. Inkluzive de la nova estrao de GEA.

Klopodoj por forlasi la fermitajn Esperantojn rondojn estis laŭdindaj sed havis limigitan sukceson. La 26-an de majo la Braunschweiger Zeitung havis artikolon kun la titolo “Kiu interesiĝas pri Esperanto”, en kiu estis pezentitaj la senpagaj ofertoj (lingva kurso, koncertoj). Kontribuaĵo en aprilo prezentis la kutimajn ĝeneralajn informojn pri Esperanto kaj antaŭvidis 200 partoprenantojn. La anonco estis ankaŭ en la regiona kalendaro de eventoj. Eĉ “Die Zeit” transprenis la tekston de dpa (koncertoj, kabaredo kaj kajakoj). La Kastelmuzeo eldonis sian propran gazetaran komunikon, kiu ne estis tute sen efiko.

Memorigo de la 4-a prezidanto: Ernst Kliemke

De lia elekto ĉe Pentekosto 1925 en Magdeburgo ĝis lia neatendita morto en februaro 1925, Dr. Kliemke agis kiel 4-a prezidanto de Germana Esperanto-Asocio.

  1. 1906-1912: d-ro Eduard Mybs
  2. 1912-1920: Adolf Reinking
  3. 1920-1925: d-ro Albert Steche
  4. 1925-1929: d-ro Ernst Kliemke

Inter la militoj li estis konata en Berlino kiel intelektulo kun soci-kritika fono. Li tiam trovis multaj da komunaj ideojn kun la bahaanoj, kiuj tiam ekinteresiĝis pri Esperanto.

La 18-an de februaro 1911, Kliemke prelegis  en la Brunsviga Kastelo pro la invito de la duka reganto (Johann Albrecht, Duko de Meklenburgo) Kadre de la 100-a Germana Esperanto-Kongreso okazis vizito, gvidatata e la estrino de Kastelmuzeo en la historia loko sabate la 27-an de majo 2023 ekde la 15-a horo. Informoj por vizitantoj pri la konstanta ekspozicio de la muzeo estas tradukitaj en Esperanton.

La kastelo de brunsvigo, kie okazis la prelego de Roland Schnell pri Dr. Kliemke

La partoprenantoj ricevis la jenajn informojn pri Kliemke:

D-ro Ernest Kliemke, Prezidanto de Germana Esperanto-Asocio 1925 – 1928 faris prelegon la 18-an de februaro 1911 en la Brunsviga Palaco laŭ invito de la duka reganto (Johann Albrecht, Duko de Meklenburgo)

Gvidita vizito de la historia loko (Kastelmuzeo) sabate la 27-an de majo 2023 ekde la 15-a.

Partoprenantoj en la Esperanto-Kongreso ankaŭ havis senpagan eniron.

D-ro Ernst Kliemke estis la prezidanto de la Deutscher Esperanto Bund eV ekde Pentekosto 1925 ĝis sia neatendita morto la 20-an de februaro 1928

En la kongreso en Magdeburgo, kie li estis elektita, la malfermo estis elsendita per radio, kiu estis la plej moderna medio tiutempe. Li sekvis Dr. Steche, kiu, kiel aliaj membroj de la estraro, ne kandidatigis denove. En la antaŭa jaro 10 000 gejunuloj kaj same multaj plenkreskuloj partoprenis en Esperanto-kursoj.

Kliemke ne povis ĉeesti la jarkunvenon en Kolonjo en 1926, ĉar li vizitis Usonon pro komercaj kialoj kaj sendis skriban saluton. Li vizitis la kongreson de “Esperanto-Asocio de Norda Ameriko” en Filadelfio (20-25 julio), kie li parolis salutvorton.

Li denove povis partopreni la kongreson en Munkeno (Pentekosto 1927) kaj ankaŭ en la mondkongreso en Dancigo (Danzig/Gdańsk) en la sama jaro (28 julio – 4 aŭgusto), kie li prelegis pri la temo “La kulturaj principoj de l’ Baha’ismo“, kiu aperis ankaŭ presite kaj en germana traduko.

Tie li partoprenis la inaŭguron de Esperant0- kverko en la sopoto en ĉeesto de reprezentantoj de la urbo Gdańsk kaj konataj esperantistoj, inkluzive de Lidia Zamehof.

Lia morto estis neatendita kaj interrompis lian laboron por Esperanto. En la januara numero de “Germana Esperantisto” li en nekrologo por Otto Flatauer li atentigis ke tiu interesiĝas pri Esperanto pro lia libro “Kulturo kaj Lingvo” kaj lernis la lingvon per lia kurso en la “Berliner Tageblatt”. Flatauer havis privatan komercan lernejon proksime de Alexanderplatz kaj apogis la kunlaboron kun la eldonejo Rudolf Mosse kun novaj ideoj.

En detala nekrologo skribis DEB en la marta numero de “Germana Esperantisto”

  • Por Ernst Kliemke Esperanto estis valora – eĉ pli: sankta afero; ĝi estis por li servo al la homaro, devo pro konvinko. Granda parto de la laboro de la mortinto estis dediĉita al tiu granda temo dum pli ol tri jardekoj. Estis li, kiu unue komencis la batalon kontraŭ mondo de antaŭjuĝoj en la gazetaro de la germana rĉefurbo kaj dum longa tempo estis la sola kiu faris tion. Liaj atingoj ne povas esti esprimitaj en nombroj; sed grandparte estas lia merito, ke la E-movadon ne plu preteratentas la aŭtoritata gazetaro.
    Kliemke aktivis en Berlino en la 1920-aj jaroj kaj uzis sian popularecon kiel respektata verkisto (pseŭdonimo Heinrich Nienkamp) por Esperanto.

Li prelegis en aranĝo en la Herrenhaus (iama prusa ŝtata parlamento) la 9-an de januaro 1925, kiun partoprenis 500 homoj.

Per lia kontakto kun la eldonejo Rudolf Mosse tie ekestis la “Biblioteko Tutmonda” en “Esperanto-Fako”, kiu eldonas popolajn skribaĵojn en malmultekostaj eldonoj .

En “Crescendo Theaterverlag” de Mosse aperis “Esperanta danc-kanto” kun teksto de Kliemke, kiu montras lian vastan gamon de talentoj kaj interesoj.

Lia famo baziĝis sur la libro “Princoj sen krono” enVita-Verlag. En ĝi, Kliemke priskribas sian vizion de “kultura organizo” kiel alternativon aŭ suplementon al partioj. La subtitolo “preskaŭ romano” rilatas al la elektita formo de kolekto de mallongaj fikciaj raportoj de fikciaj gazetoj kiuj ilustras liajn ideojn el la perspektivoj de malsamaj mondkonceptoj.

Temas pri la laboro de la usona milionulo Richard Fry, kiu uzas sian hereditan riĉaĵon por krei “kulturan organizon” bazitan sur la principoj de Nienkamp.

Esperanto estas plurfoje menciita, sed kompreneble en la funkciado de tiu ĉi kultura organizo.

La libro estis pozitive akceptita de intelektuloj en Germanio kaj ricevis multajn pozitivajn recenzojn, kvankam kutime sen mencii la aspekton “Esperanto”.
Pro la libro en Germanujo fondiĝis “Freyschaften” kaj “Freybund”, en kiuj partoprenis ankaŭ esperantistoj kaj Esperanto-grupoj.

La ideo baziĝas sur socialreformaj ideoj, pri kiuj Kliemke longe okupiĝas kaj kiuj troviĝas ankaŭ en lia propagando por Esperanto. Post la komenco de la unua mondmilito, kiel Heinrich Nienkamp, li ellaboris 46-paĝan proponon en sia eseo “La Reichs-Aktien-Gesellschaft, Propono por la Organizo de la Paca Ekonomio en Milito” por redistribui la terurajn profitojn. el la milittempa ekonomio en socie akceptebla maniero. Ĝi estas verkita kiel peticio al la Imperiestra-Kanceliero kaj priskribas la militon en la maniero de la reganta propagando kiel “liberigan lukton por eŭropa kulturo”.

Praktika sperto el komerca vivo

Tio baziĝas sur liaj spertoj kiel bankisto kun ligoj al la plej altaj rondoj de financ-kapitalo kaj kolonia administrado, kiujn li havis  el lia profesia kariero.

Post studado de juro en Freiburg kaj Berlino (1894 doktoriĝo pri la rolo de la Federacia Konsilio), li komencis kiel tribunala asistanto en Berlino kaj poste ŝanĝis al privatan industrion. Por Deutsche Bank, li prizorgis la jurajn aferojn rilate la urba evoluo de Charlottenburg-Westend. Ĉar li evidente pruvis esti kapabla kaj fidinda, li estis nomumita al direktoroj de firmaoj en kiuj Deutsche Bank havis intereson. En ilia nomo, li poste partoprenis en Londono en intertraktadoj pri la Bagdada fervojo.

En la kolonio “Germana Orienta Afriko” (hodiaŭ esence Tanzanio), li estis de la “Orientafrika Fervoja Kompanio” kaj de la “Orientafrika Banko”. Li ankaŭ estis direktoro de “Hotelgesellschaft (gasteja asocio) Kaiserhof”. Ili prizorgis la “Hotelon Kaiserhof” en Daresalamo, kiu estis la plej moderna kaj luksa en la regiono: kun “viena kafejo”, varma fluakvo kaj elektra lumo. Estas pruvoj ke Kliemke restis tie dum siaj vizitoj en Orientafriko.

Tamen, lia oficejo estis en Berlino en la registara distrikto, kie okazas la kontaktoj kun la kolonia administracio. Klimke partoprenis en la koloniaj kongresoj pro oficialaj taskoj, kaj uzis la eblecon por atentigi pri la lingva problemo en Orienta Afriko. Ĉi tie li ankaŭ renkontis Johann Albrecht, Dukon de Meklenburg-Schwerin kaj lian edzinon, Princinon Elizabeto de Stolberg-Roßla, kiuj ambaŭ tenis gvidajn poziciojn en la Germana Kolonia Societo.

Estis ĉirkaŭ 1907 kaj 1908 kiam Esperanto spertis rimarkindan kreskon en Germanio: la GEA estis fondita en Braunschweig kaj la mondkongreso okazis en Dresdeno en 1908. Kliemke subtenis tion per artikoloj en Berlinaj ĉiutagaj gazetoj, kaj povis profiti de liaj profesiaj kontaktoj. Li argumentis el la praktika vidpunkto de la komercisto (Kaufmann), dum la Esperanta propagando kutime emfazis la lingvajn aspektojn (facilo, reguleco, literatura valorao).

Liaj tekstoj estis transprenitaj  de aliaj gazetoj kaj tial konataj ekster Berlino. Ligo al la revuo “Vortrupp”, kiu estis ligita al la vivreforma movado, disvolviĝis. En ĉiu jaro antaŭ la unua mondmilito estis multpaĝa kontribuo pri Esperanto kaj la progreso de la Esperanto-movado, plejparte verkitaj de Kliemke mem. Kiam Zamenhof mortis en 1917 ,apera pli longa omaĝo,poste ankaŭ kiel broŝuro.

Prelego en la Brunsviga Kastelo 1911

Kulmino de lia agdo por Esperanto estis certe la prelego en la duka palaco en Brunsvigo en januaro 1911. La duko kunvokis la eminentulojn de la duklando al la palaco, kie Kliemke prelegis pri Esperanto.

Jam ekzistis aktiva Esperanto-movado en Brunsvigo. Jam en 1907 ĉi tiu varbis por la fondo de landa asocio lau la ekzemplo de Francio kaj Anglio, kiu poste fariĝis Germana Esperanto-Asocio. Esperanto-kursoj okazis en la lernejo por apotekistoj de Dr. Freise. anstataŭe kaj la advokato Reinking, kiu poste estis promociita al prokuroro, estis implikitaj en la loka asocio.

Post la prelego de Kliemke, la lokaj aktivuloj raportis pri siaj spertoj.

Laŭ speciala peto de la Dukino, kiun ĝenis la tro teknikajn diskutojn, Kliemke deklamis la poemon “Königstochter”, kiu estis tradukita de Zamenhof.

En sonĝo princinon mi vidis
kun vangoj malsekaj de ploro, –
sub arbo, sub verda ni sidis,
tenante nin koro ĉe koro.

De l’ patro de l’ via la krono
por mi ĝi ne estas havinda!
For, for lia sceptro kaj trono –
vin mem mi deziras, aminda!”

– “Ne eble!” ŝi al mi rediras:
“En tombo mi estas tenata,
mi nur en la nokto eliras
al vi, mia sole amata!”

Kelkajn semajnojn poste, la duko kun lia edzino vizitis la “Internacian Ekspozicion pri Vojaĝado kaj Turismo” en la salono de ekspozioj apud Zoologia ĝardeno en Berlino, kiu ankaŭ havis grandan Esperanto-ekspozicion. Kliemke renkontis la dukon denove kaj klarigis la materialon elmontritan. Ĉi tiuj inkluzivas riĉan elekton de revuoj el la tuta mondo kaj pri diversaj temoj.

Dokumentoj

Kompilita de: Roland Schnell,

 

Posted in Vortrag, Konzert, Deutscher Esperanto-Bund, Uncategorized | Comments Off on Kongreso en Brunsvigo, Berlinanoj en kastelo

transgalakta lingvo Esperanto

Prepara rimarko pri celkonscia parolstilo.

Tempmaŝino navigisto Phila

“Tempmaŝino navigisto Phila”, bone vojaĝanta eksterterano de galaksioj proksimaj kaj foraj, kun kaŝnomo d-ro Philipp Sonntag, raportas el evento en Berlino, serĉanta novajn esperantistojn. Phila volas klarigi, ke Esperanto estas populara lingvo tra la galaksio, fakte la sola klara kaj racia lingvo por eksterteranoj.

Mi kiel Phila ĉiam uzas mian propran parolstilon por prezenti ion:

Sur Planedo Tero, mi unue parolas al la publiko en la germana, la ĉina aŭ la angla. Sed fojfoje mi ripetas mallongan, simplan frazon en Esperanto. Ĝuste tiel mi povas bone transdoni, ke Esperanto estas precipe facile komprenebla lingvo.

Posted in Lesung | Comments Off on transgalakta lingvo Esperanto

tempomaŝino navigisto Phila

Krianta pro ĝojo, vivanta eksterterano “Phila” kiel gasto ĉe la Mierendorff

Vendrede, la 5-an de majo je la 14-a – 15:30

Ĉu eksterteranoj kuras ĉirkaŭe en la najbareco? Nu, ho ne: specioj kiel dinosaŭroj povus timigi infanojn. La “tempomaŝino navigisto Phila” (alinome terano D-ro Philipp Sonntag) elegante kaŝiĝas en esperantisto.

Vendrede, la 5-an de majo je la 14-a – 15:30 li parolos – preskaŭ nur en la germana, laŭ sia propra parolmaniero, riĉigita per iom da Esperanto – en la HaM (Haus am Mierendorffplatz)

pri la transgalaksia hejmsopiro por pacaj planedoj ĉirkaŭe. Kaj Phila povas iĝi nuntempa atestanto por ni. Li scivoleme demandas nin pri la gamo de reala ĝis falsa, de “paroli homece” ĝis “furiozi nehome”. Li diras afable, ke la planedo tero jam estas en antaŭfazo de civilizacio. Do li esperas, ke li povas senti pinĉon de eleganta homaro en Mierendorff. Ĉiaspecaj terloĝantoj estas bonvenaj por diskuto!

Bildo: Phila en sia tempomaŝino

Posted in Mierendorff, Vortrag | Comments Off on tempomaŝino navigisto Phila

Lunde ĉe Viktoriaparko – majo 2023 – Lastaj preparoj por Brunsvigo – unuaj interparoloj pri Strasburgo

Esperanto-kulturvespero en Esperanto-butiko, Katzbachstraße 25 (Kreuzberg). Trafikiloj: U6, Buslinio 248 – Platz der Luftbrücke, Buslinioj M43 kaj 140 – Dudenstraße/Katzbachstraße.

9-a de majo 2023, 19h30 (mardo)

„Lastaj preparoj por Brunsvigo, unuaj interparoloj pri Strasburgo“

GEA-prezidanto Ulrich Brandenburg informos nin pri la preparoj al la 100-a Germana Esperanto-Kongreso en Brunsvigo 2023 kaj pri la unuaj interparoloj kun niaj francaj Esperanto-geamikoj pri la Eŭropa Esperanto-Kongreso en Strasburgo 2024.

Al la renkoniĝo: Lunde ĉe Viktoriaparko

Posted in Montags am Viktoriapark, Deutscher Esperanto-Bund | Comments Off on Lunde ĉe Viktoriaparko – majo 2023 – Lastaj preparoj por Brunsvigo – unuaj interparoloj pri Strasburgo

Memorigo Metzger 2023

Ĉiujare tradicie dum la datreveno de la morto de Max Josef Metzger (la 17-an de aprilo) okazas io por memorigi, organzizita de la paroho, en kiu li vivis ĝis sia aresto en 1943. En 2023, en la 79-a datreveno de lia morto, estis invito al rondirado al la diversaj memorlokoj ĉirkaŭ la Preĝejo de Sankta Jozefo en Berlin-Wedding.

La loko por renkonti estis la “Pfarrhof” en Willdenowstrato  8, kie estas parohxo sur la muro sub lia ekza loĝejoenr la unua etaĝo. S-ro Kodritzki el la parohxo bonvenigis la partoprenantojn kaj enkondukis al  la vivo kaj aktivado de Metzger kaj lia graveco por ĉi tiu loko.

La memortabulo en Willdenowstrasse

Dum la tabulo en la korto ne estas tiel facile videbla, la tabulo en la strao estas klare videbla por preterpasantoj. Nokte ĝi eĉ estas lumigita per spotlumo. Ofte estas florkrono metita ĉi tie post la diservo. La tabulo estas bone videbla sur foto de 2010.

Max-Josef-Metgzer-Platz

Ne estas stratsigno ĉar ne estas loĝantoj. Kiam la placo estis restrukturita, kvar paneloj estis instalitaj en la grundo laŭ Müllerstrasse. La partoprenantoj provis deĉifri la skribaĵon, en kiu trovigigas informojn pri la vivo de Metzger. La lokoj kie li aktivis estas markitaj sur mapo. Detaloj de la placo kaj transformo en Vikipedio kaj malfermo en 2019. La trinkfonto estis instalita baldaŭ poste.

Stumbŝtono antaŭ la preĝejo

La 22-an de septembro 2016, rekte antaŭ la preĝejo ĉe la alia flanko de Müllerstraße, kiu estas malfacile transiriebla stumblo estis metita en la trotuaro antaŭ la ŝtuparo de  la preĝejo. Laŭ la ideo de la iniciatinto Gunter Demnig, artisto el Kolonjo, ĉi tiuj stumbloj, el kiuj ekzistas pluraj centoj tra Eŭropo,  formu malcentran memorejon.

En la preĝejo, kripto sub la altaro

Memorejo kun informtabuloj troviĝas en la preĝejo Sankta Jozefo sub la altaro kaj atingeblas per ŝtupala kriptoro. Se la preĝejo estas malfermita, sed preferinde ne dum diservoj, oni povas viziti ĝin. Ĉar Sankta Jozefo, dum Sankta Hedwig, la efektiva Berlina katedralo, estas renovigita, funcia kiel anstataŭaĵo, estas konsilinde ekscii antaŭe. Unu el la plakedoj ankaŭ mencias la engaĝiĝon de Metzger por Esperanto. Foto montras lin 1923ĉe la kongreso de la “Katolika Internacio” IKA en Konstanz . La traduko teksto estas:

En la kurso de la laboro por paco kaj internacia repaciĝo, Metzger rekonis la malforton de la movado en la nacia fragmentiĝo. En decembro 1919 li do faris alvokon en Esperanto por la fondo de Katolika Internacio. Kvankam la iniciato ricevis malmulte da respondo, li daŭre reklamis sian ideon de la Monda Paca Federacio, nun kun kontraŭkapitalisma gvidado (Ligo de Nacioj kaj Katolika Internacia).

Interkonsiliĝoj en la Esperanto-Kongreso en Hago en 1920 kaŭzis la kunfandiĝon de la “Tutmonda Paca Asocio de la Blanka Kruco” kun la “Internacia Katolika Unuigo Esperantista” por formi la “Katolika Internacian”. Ĉi tio devus unuigi la katolikojn de ĉiuj landoj en ĉia religia, kultura kaj socia agado per devigado de la principoj de praktika kristanismo kaj laboro por paco (La Katolika Internacio, 9f.). La tasko de Metzger kiel direktoro de la “Internacia Agado-Centro” de la organizo devis konservi ligon kun la naciaj komisionoj kaj internaciaj sekcioj. Metzger preparis la kongresojn de la Internacia en Graz (1921) kaj Marburg (1922), je la tria en Konstanco (1923) kun pli ol 300 partoprenantoj la Katolika Internacio estis priskribita kiel internacia pacorganizo surbaze de la papa pacprogramo.

Malgraŭ la sukceso, Metzger retiriĝis de la Katolika Internacio ĉar li estis en kredis ke ŝi ne povis atingi liajn celojn, kaj la influo de la kurio kreskis. Intertempe li havis kun la senkonfesia, kiun li helpis fondi en 1919 En 1923 li parolis en Esperanto en ĝia kongreso en Nyborg (Danio) .Ĉi tie Metzger ŝajnas unuafoje ekkontakti kun protestantaj teologoj el Skandinavio.

La venontan jaron Metzger organizis konferencon en Graz pri “La protestantoj kaj ni”. Ĉi tie li postulis reciproka konfesia kompreno kiu restarigis Sed li povis nur imagi la komunumon de ĉiuj kristanoj kiel “revenekumenismo”. Kun speciala permeso, Metzger ĉeestis la Mondan Fido kaj Ordo* Konferencon en Laŭzano en 1927 kiel observanto. Li ne povis raporti siajn impresojn en Vatikano, kiel li esperis, sed en pluraj revuoj. Li nun propagandis pliajn paŝojn al la reunuiĝo de la konfesioj, sed sen vidi la solan solvon en rekompenco ekumenismo. Anstataŭe, Metzger kritikis katolikan memkontenton kaj instigis malfermiteco al aliaj kredoj.

Posted in Ausflug, Max Josef Metzger, Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Memorigo Metzger 2023