Zamenhof omaĝo 2017

Definitiva programo de Marto 2017


Do ni havos en Berlino kaj Pollando almenaú tri gravajn memorigojn pri la 100a datreveno de lia morto:
2017-04-14. sabate: BJALISTOKO (se mi gxuste memoras), kiu antaú 4 semajnoj jam inaúguris la Zam-jaron
2017-04-21. gxis 23.: vendredo, sabato, dimancxo: BERLINO, la centra arangxo de GEA en Germanio
                  Provizora Programo:
                  vendr: scienca kolokvo en Humboldt-Uni en germana lingvo pri interkulturo komprenigho
                             podia diskuto publika
                             komuna vespermangxo
                             poste kultura programo, eble kantos Kim el Kopenhago aú alia grupo
                   sabate: ekskurso en aútobuso al Esperanto-Placo, Zamenhof-Parko, Rugxa Urbodomo (Z en ora libro),
                                k aliaj lokoj en Berlino rilate al E (Varankin,…), Ellersiek&Borel, sub gvido de Fritz Wollenberg
                                vespere koncerto de nia bardo Georgo Handzlik
                   dimancxe: komuna maten-tagmangxo en restoracio 10:00 – 15:00
partoprenkotizo por la arangxo: sen manghoj/tranoktoj
2 koncertoj, busekskurso, kafo/teoAkvo/keksoj dum la universitata arangxo po persono 46.00 €.
2017-04-28. sabate: VARSOVIO.
Bonvenon en Berlino!

12-14 de majo 2017 – 36a Pola Esperanto-Kongreso okazos en Bjalistoko, naskigxurbo de Ludwig Zamenhof.

28 junio – 2 julio 2017: Interreligia kolokvo pri homaranismo en Upsalo honore al Zamenhof, invitas La Civito kun la universitata urbo Upsalo, ĉe la plej grava instituto por la formado kaj klerigado de pastroj en Svedio.

Informo de UNESCO (angla) kaj de SAT protokolo kun aldona materialo

Ekzistas komisiono de UEA kaj estas kelkaj ideoj kaj proponoj
Dokumento PDF  (revuo Esperanto, oktobro 2016)
 

Prepara kunveno dum UK en Nitra (Veronika Poor, Mark Fettes,