1923 en Berlino

Festvespero de Esperanto Gruparo Berlin okaze de la 20 jara datreveno de la fondiĝo.

Hildegard Nickel en Esperanto Triumfota N-o 169, 9.12.1923

En la plej maloportuna tempo, en kiu en Germanuĵo la intereso por idealaj aferoj estas repuŝata, nun estas la 20 jara datreveno de la fondiĝo de la Esperanto gruparo Berlin. Oni ne povis aranĝi brilan jubilean vesperon, sed nur modeston sed indan memorfesteton kaj samtempe propagandvesperon, Ĝi okaziĝis la 17 an de novembro 1923 en la salonego de la Werner—Siemens—Realgymnasium Berlin-Schöneberg. Ĉeestis ĉ. 150 personoj, inter ili ankaŭ multai malnovaj.Esperantistoj. krom

tio reprezentano de la ministerio de la internaj ateroj, reg. kons. Dr. Becker, anstaŭante ŝtatan sekretarion Schulz, kai diversaj reprezentantoj de berlinaj ĝazetoj kaj unuiĝoj.

La prezidanto Direktoro Glück salutis la ĉestantojn kai transdonis ln bondezirojn de Esperantistoj el plej diversai landoi. Pluraj el ili per dankindaj subvencioj ebligis la festaranĝon.

F-ino Nickel faris. mallongan paroladon pri la temo: 20 jaroi de Esperanto en Berlin skizante en ĝi la kreskadon de la grupo sub la regado de la diversaj prezidantoj: Prof. Schmidt, Patentadvokato Schiff kat Direktoro Glück.

Poste Dr. Winsch en bonega propagand-parolado interese pritraktis Esperanton kaj la unuan tempon de la vidpunkto de reformisto.

S-oj Kirschke kaj Blankenheim bonege deklamis Esperantajn tradukojn kai originalaĵoin, inter ili de Baghy.

La plej interesa parto de la vespero estis la mallongaj raportoi de la ĉeestantai fondintoi kai longjaraj kuntaborantoj de la ĝrupo Berlin. Profesoro Schmidt. Potsdam, bedaŭrinde ne povis ĉeesti, sed Direktoro Gliick laŭtlegis lian salutleteron, kiu estas grava konfeso de sciencisto por Esperanto.S-o Jules Borel, frato de la fondinto. En brila kaĵ serĉa maniero parolis pri la tempo antaŭ 20 jaroj kaj nun.

S-o sekreta konsilisto Wetekamp donis klarigojn pri Esperanto de l’ vidpunkto de lernejestro; Krome parolis patenadvokato Schiff kaj s-o Markau.

Post la 10 h estis fermata la oficiala parto kaj membroj kaj gastoj ĉeestis en senĝena kunveno en apuda kafejo ĝis la noktomezo.

Hildegard-Nickel

Senfadena- Esperantoparolado de la Stacio de New Castle o/Tyne  Okaze de la naskiĝtago de nia majstro Zamenhof, la 15-an de decembro la Esperanto

Societo de New Castle o/Tyne aranĝos senfadenan paroladon pri Esperanto en angla kaj Esperanta lingvoj de la stacio de la Brita Senfadena Telefon-Kompanio en New Castle (5 NO. 400 metroj). Parolos s-o A. R. Fairbairn ĉirkaŭ la 7,15 h. ptm. (19,15 horo).

Oni petas ĉiujn samideanain en- kai eksterlandajn, kiuj aŭskultos la paroladon, tuj informi pri tio per poŝtkarto s-on E. Lynch -Odhams , Station Director, British Broadcasting C o , 24, Eldon Square, New Castle o/Tyne.

Newcastle Radiostacio. 

La Novkastela Esperanto-Societo aranĝis 
kun la Stacio-Direktoro de la Brita Senfadena 
Telefonio Ko. ĉe Newcastle/Tyne por parolado 
pri Esperanto, angle kaj Esperanto, je 
Zamenhofa Tago, la 15an de Decembro. 
S-ro A. R. Fairbairn parolos ĉirkaŭ la 19a 15 
(7a 15 p t.m.). 

Oni petas ke ĉiu, kiu aŭdas la parolon, tuj 
skribu al S-ro E. Lynch-Odhams, Station 
Director, British Broadcasting Co., 24 Eldon 
Square, Newcastle-on-Tyne, Anglujo. 

 

 

Gruppoj en Berlino

El “Oficiala jarlibro” von UEA

 

 

Festvespero de Esperanto Gruparo Berlin okaze de la 20 jara datreveno de la fondiĝo.

Hildegard Nickel en Esperanto Triumfota N-o 169, 9.12.1923

En la plej maloportuna tempo, en kiu en Germanujo la intereso por idealaj aferoj estas repuŝata, nun esias la 20 iara datreveno de la fondiĝo de la Esperanto gruparo Berlin. Oni ne povis aranĝi brilan jubilean vesperon, sed nur modestan sed indan memorfesteton kaj samtempe propagandvesperon. — Ĝi okaziĝis la 17 an de novembro 1923 en la salonego de la Werner-Siemens-Realgymnasium Berlin Schöneberg. ĉeestis ĉ. 150 personoj inter ili ankaŭ multaj malnovaj Esperantistoj, krom tio reprezentanto de Misterio de la internaj aferoi, reg. kons. Dr. Becker, anstaŭante ŝtatan sekretarion Schulz, kaj diversaj reprezentantaj de berlinaj gazetoj kaj unuiĝoj. — La prezidanto Direktoro Glück salutis la ĉeestantojn kaj transdonis la bondezirojn de Esperantistoj el plej diversai landoj. Pluraj el ili per dankindaj subvencioj ebligis la festaranĝon.

F-ino Nickel faris mallonn paroladon pri la temo: 20 jaroj de Esperanto en Berlin skizante en ĝi la kreskadon de la grupo sub la regado de la diversai prezidantoj: Prof. Schmidt, Patentadvokato Schiff kaj Direktoro Glück.— Poste Dr. Winsch en bonega propagand-parolado interese pritraktis Esperanton kaj la unuan tempon de la vidpunkto de reformisto.

S-oj Kirschke kaj Blankenheim bonege deklamis Esperantajn tradukojn kaj originalaĵojn, inter ili de Baghy.

La plej interesa parto de la vespero estis la malongaj raportoj de la ĉeestantaj fondintoj kaj longjaraj kunlaborantoj de la grupo Berlin. Profesoro Schmidt, Potsdam, bedaŭrinde ne povis ĉeesti, sed Direktoro Glück laŭtlegis lian salutleteron, kiu estas grava konfeso de sciencisto por Esperanto. — S-o Jules Borel, frato de la fondinto, en brila kaj ŝerĉa maniero parolis pri la tempo antaŭ 20 jaroj kaj nun S-o sekreta konsilisto Wetekamp donis klarigojn pri Esperanto de l’ vidpunkto de lernejestro. Krome parolis patentadvokato Schiff kaj s-o Markau. Post la 10a. estis fermata la oflciala parto kaj membroi kaj gastoj ĉeestis en senĝena kunveno en apuda kafeio. Ĝis noktomezo.

La aliro al la nova komunikilo, kiu poste ricevis la nomon “radio” okazis dum Zamenhof-tago

Scnfadena- Esperantoparolado de la Stacio de New Castle o/Tyne  Okaze de la naskiĝtago de nia majstro Zamenhof, la 15-an de decembro la Esperanto

Societo de New Castle o/Tyne aranĝos senfadenan paroladon pri Esperanto en angla kaj Esperanta lingvoj de la stacio de la Brita Senfadena Telefon-Kompanio en New Castle (5 NO. 400 metroj). Parolos s-o A. R. Fairbairn ĉirkaŭ la 7,15 h. ptm. (19,15 horo).

Oni petas ĉiujn samideanain en- kai eksterlandajn, kiuj aŭskultos la paroladon, tuj informi pri tio per poŝtkarto s-on E. Lynch -Odhams , Station Director, British Broadcasting C o , 24, Eldon Square, New Castle o/Tyne.

Esperanto Societo de New Castle Geo Shepherd, Hon. Sekr

 

 

Gruppoj en Berlino

El “Oficiala jarlibro” von UEA

 

 

About Roland Schnell

Eo ekde 1969, aktiva ekde 1974.
This entry was posted in Universala Kongreso. Bookmark the permalink.